جمعه، مهر ۲۹، ۱۳۸۴

آغاز

هر آغازی ر پایانیست و هر پایانی را آغازی... زندگی جدیدی در انتظار است، هرچند که نمی‌دانی چیست، به هر حال هرچه که باشد،‌ زیباست!