جمعه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۹

مرا روشن کنید

حسنی مبارک دشمن ماست. مردم مصر بر علیه او قیام کرده اند. پس ما حامی جنبش مردم مصر هستیم. کلینتون دشمن ماست. او از جنبش مردم مصر حمایت کرده. پس ما مخالف جنبش مردم مصر هستیم.