سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۰

امروز رفتم یک موبایل خریدم که اگه تصادفاً از جیبم بیافته داخل چاه توالت، بتونم با وجدانی راحت و نفسی مطمئن، سیفون توالت رو بکشم.