سه‌شنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۸

از این مانده و از آن رانده

سالها پیش دانشمندی گفته بود که هر کس از آزادیش بگذرد تا امنیت بیشتری بدست آورد، لیاقت هیچکدام را ندارد و هر دو را از دست خواهد داد. انفجار سیستان تأییدی بود بر حرف این دانشمند. به بهانهٔ امنیت آزادیمان را گرفته‌اند، اما امروز حتی نمی‌توانند امنیت فرماندهان ارشد خود را تأمین کنند.